Χαρακτηριστικά

Η Κ-ΣΕΠ ως μια έγκυρη και αξιόπιστη ανιχνευτική διαδικασία για την εκτίμηση των συμπεριφορών εκείνων του μικρού παιδιού που συνδέονται με την προαγωγή της κοινωνικο-συναισθηματικής λειτουργίας των παιδιών, διαθέτει πλεονεκτήματα όπως:

Εύκολη και γρήγορη συμπλήρωση

Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις

Δυνατότητα χρήσης του για όλα τα παιδιά της τάξης ανεξάρτητα από τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους

Αλλεπάλληλη χορήγησή του στη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς

Το μόνο σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο στην ελληνική γλώσσα το οποίο καλύπτει οργανωμένα και συστηματικά τις ανάγκες εκτίμησης των κοινωνικο-συναισθηματικών δυνατοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας

Επιτρέπει στο παιδαγωγικό προσωπικό να καθοδηγήσει και να εφαρμόσει κατά περίπτωση τα προγράμματα ή τις δραστηριότητες εκείνες που θα βελτιώσουν, τόσο σε ατομικό επίπεδο παιδιού όσο και σε ομαδικό επίπεδο τάξης, τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες και λειτουργία